Data Protection Statement

Privacy Protection

Ogólne warunki dokonywania transakcji internetowych

§ 1. Przedmiot OW.

1.1. Niniejsze Ogólne warunki dokonywania transakcji internetowych na www.berlitz.pl (OW) mają zastosowanie do wszelkich umów (Umowy) zawieranych poprzez serwis transakcyjny prowadzony pod adresem www.berlitz.pl (Sklep internetowy) ze spółką działająca pod firmą Berlitz Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69 (00-838 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119749, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.171.350 PLN, NIP 526-021-52-66 (Berlitz Poland), przez osoby fizyczne zawierające Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci Biznesowi), zwane dalej łącznie Klientami.

1.2. Sklep internetowy umożliwia zawarcie umów dotyczących korzystania z następujących usług (Produkty):

(a) kursy językowe,

(b) testy językowe,

(c) kursy językowe on-line.

§ 2. Tryb zawarcia umowy.

2.1. Zawarcie umowy o korzystanie z Produktu składa się z następujących kroków:

(a) wybór przez Klienta Produktu,

(b) wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia, określającego w szczególności specyfikację i cenę zamawianego Produktu oraz dane Klienta niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (Zamówienie),

(c) akceptacja przez Klienta niniejszych OW,

(d) potwierdzenie przez Klienta prawidłowości wprowadzonych danych i akceptacja formularza Zamówienia (poprzez kliknięcie klawisza „kup teraz"),

(e) dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem instytucji finansowej wskazanej przez Berlitz Poland. Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji formularza i dokonania przez Klienta płatności. Berlitz Poland niezwłocznie potwierdzi prawidłowość dokonania transakcji, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta. Przedstawiciel Berlitz Poland skontaktuje się Klientem w ciągu 72 godzin po zawarciu Umowy, w celu ustalenia szczegółów realizacji Umowy.

2.2. Ceny produktów uwidocznione na stronach Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki (w tym VAT, o ile jest należny). Wiążąca dla Klienta jest cena wskazana w Zamówieniu. Berlitz Poland uprawniony jest do zmiany cen Produktów. Zmiany cen Produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio Klienta Zamówieniu.

§ 3. Kursy językowe.

3.1. Kursy językowe realizowane mogą być realizowane jako:

(a) Kursy indywidualne, w tym następujące programy pakietowe:

(i) Pakiet Total Immersion®,

(ii) Pakiet Gold,

(iii) Pakiet Silver,

(iv) Pakiet Classic.

(b) Kursy grupowe.

3.2. W ramach kursu językowego, Berlitz Poland zapewnia Klientowi możliwość udziału w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanego lektora i korzystania z sali dydaktycznej mieszczących się w placówce Berlitz.

3.3. Berlitz Poland umożliwia Klientowi nabycie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla każdego kursu językowego. Materiały edukacyjne płatne są odrębnie, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści Zamówienia.

3.4. Lekcje w ramach kursów odbywają się w salach dydaktycznych mieszczących się w placówce Berlitz, wybranej przez Klienta przy zawarciu Umowy.

3.5. Czas trwania lekcji udzielanych w ramach kursów językowych wynosi 40 minut. Poszczególne lekcje oddzielone są 5-minutową przerwą.

3.6. W przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem kursu, wniesiona przez klienta opłata zostanie zwrócona w całości; opłata za materiały zostanie zwrócona pod warunkiem dostarczenia ich do szkoły w stanie nienaruszonym.

§ 4. Kursy indywidualne.

4.1. Uczestnik układa swój indywidualny plan nauki z pracownikiem recepcji szkoły. Planowanie zajęć odbywa się przy uwzględnieniu możliwości szkoły, w szczególności w zakresie obsługi nauczycielskiej.

4.2. Klient uprawniony jest do odwołania zaplanowanej lekcji, z zachowaniem prawa do umówienia innego terminu odbycia lekcji, z zachowaniem następujących terminów:

(a) w przypadku lekcji odbywających się od wtorku do soboty - odwołanie nastąpić musi najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego lekcję,

(b) w przypadku lekcji odbywających się w poniedziałek - odwołanie nastąpić musi do godz. 14:00 w piątek poprzedniego tygodnia.

4.3. Odwołanie następuje poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia w formie faxu lub poprzez telefoniczne zgłoszenie do pracownika recepcji szkoły.

4.4. Programy pakietowe podlegają niniejszym warunkom, o ile w warunkach dodatkowych do pakietów nie postanowiono inaczej.

§ 5. Programy pakietowe.

5.1. Programy pakietowe (Total Immersion®, Pakiet Gold, Silver, Classic) podlegają dodatkowym warunkom opisanym w niniejszym paragrafie.

5.2. Lekcje w ramach Pakietów realizowane są według ustalonego harmonogramu zajęć. Harmonogram zajęć (w tym również przekładanie zajęć) Klient ustala z personelem administracyjnym szkoły, z wyłączeniem nauczycieli.

5.3. Pakiet Total Immersion®

5.4. Pakiet Total Immersion® to program składający się z 60 indywidualnych lekcji językowych, odbywanych przez 5 dni następujących po sobie od poniedziałku do piątku (po 12 lekcji dziennie) w godzinach od 8:00 - 17:00, według określonego harmonogramu;

5.5. W ramach każdego dnia, poza regularnymi lekcjami realizowana jest tzw. „lekcja cicha" bez instruktora oraz tzw. "lekcja podwójna" z dwoma instruktorami; o godzinie 12:30-14:00 Klient odbywa lekcję „lunch" z instruktorem;

5.6. Osiągnięcie złożonego efektu edukacyjnego w ramach programu Total Immersion® wymaga realizacji kursu w opisanym wyżej trybie ciągu 5 dni, bez możliwości przekładania lekcji;

5.7. Total Immersion ® Promocja - to wyjątkowa oferta promocyjna oferowana wyłącznie w określonych dniach roku, gdzie opłata za całość programu obejmującego 5 dni nauki będzie podlega żniżce.

5.8. Pakiet Gold

5.9. Pakiet Gold składa się z 40 lekcji indywidualnych, które mogą zostać zrealizowane w ciągu 4 tygodni;

5.10. Przekładanie lekcji dopuszczalne jest według procedury wskazanej w pkt 4.2, przy czym nowy termin przełożonych lekcji musi mieścić się w ramach 4 tygodni kursu.

5.11. Pakiet Silver

5.12. Pakiet Silver składa się z 50lekcji indywidualnych, które mogą zostać zrealizowane w ciągu 8 tygodni;

5.13. Przekładanie lekcji dopuszczalne jest według procedury wskazanej w pkt 4.2, przy czym nowy termin przełożonych lekcji musi mieścić się w ramach 8 tygodni kursu.

5.14. Pakiet Classic

5.15. Pakiet Classic składa się z 60 lekcji indywidualnych, które mogą zostać zrealizowane w ciągu 6 miesięcy;

5.16. Przekładanie lekcji dopuszczalne jest według procedury wskazanej w pkt 4.2, przy czym nowy termin przełożonych lekcji musi mieścić się w ramach 6 miesięcy kursu.

§ 6. Kursy grupowe.

6.1. Pobieranie lekcji w szkole innej niż ta, która została wybrana w momencie zapłaty, nie jest możliwe.

6.2. Berlitz Poland gwarantuje, że liczba uczestników grupy nie będzie większa, niż wskazana w Umowie. W przypadku nie utworzenia się grupy, Berlitz Poland zwróci opłatę za kurs w całości.

6.3. Berlitz Poland ma prawo rozwiązać grupę, w której liczba uczestników w trakcie trwania kursu spadnie poniżej minimum określonego w Umowie. Berlitz dołoży wszelkich starań, aby za lekcje nie wykorzystane zaproponować lekcje zastępcze lub alternatywny program zajęć. W przypadku jeśli uczestnikowi nie odpowiadają nowo zaproponowane warunki, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi zwrócona zostanie odpowiednia część opłaty za lekcje, które nie będą zrealizowane.

6.4. W przypadku, w którym liczba uczestników grupy będzie mniejsza niż minimum określone w Umowie, Berlitz Poland ma prawo zaproponować program zastępczy bez dodatkowych kosztów według następujących zasad.

(a) Za 60 lekcji grupowych w grupie 3 osobowej:

(i) przy 2 osobach: 40 lekcji grupowych,

(ii) przy 1 osobie: kurs przełożony lub 20 lekcji indywidualnych.

(b) Za 60 lekcji grupowych w grupie od 4 do 6 osób:

(i) przy 3 osobach: 40 lekcji grupowych,

(ii) przy 2 osobach: 26 lekcji grupowych,

(iii) przy 1 osobie: kurs przełożony lub 14 lekcji indywidualnych.

(c) Za 60 lekcji grupowych przy 7 do 12 osobach,

(i) przy 6 osobach: 42 lekcji grupowych,

(ii) przy 5 osobach:36 lekcji grupowych,

(iii) przy 4 osobach: 28 lekcji grupowych,

(iv) przy 3 osobach: 22 lekcje grupowe,

(v) przy 1-2 osobach: kurs przełożony.

6.5. Po rozpoczęciu kursu, wypowiedzenie umowy przez Klienta wymaga zachowania 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem trybu wskazanego w § 9.

§ 7. Kursy językowe on-line.

7.1. Produkt w postaci kursów językowych Berlitz Online ma postać licencji na korzystanie z programu do nauki języka, dostępnego za pośrednictwem sieci Internet.

7.2. Berlitz Poland dostarczy na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu kod startowy, pozwalający na wygenerowanie loginu i hasła dostępowego.

7.3. Licencja na korzystanie z kursu językowego on-line jest niewyłączna i nieprzenoszalna. Licencja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia (tj. wygenerowania loginu i hasła dostępowego, umożliwiających korzystanie z programu). Klient zobowiązany jest do nie udostępniania hasła i loginu osobom trzecim.

7.4. Szczegółowe warunki techniczne konieczne, jakie musi spełniać komputer i łącze internetowe Klienta do korzystania z kursu, dostępne są na stronie Wymagania systemowe.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak w przypadku świadczenia usług rozpoczętych za zgodą Klienta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej (co dotyczy w szczególności sytuacji uruchomienia przez Klienta licencji na korzystanie z kursu językowego on-line).

8.2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności; winno zostać złożone lub przesłane na adres: Berlitz Poland Sp. z o.o., Sklep internetowy, Ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa w ciągu dziesięciu dni od zawarcia umowy. Decyduje data stempla pocztowego.

8.3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Berlitz oświadczenia o odstąpieniu, na rachunek bankowy Klienta. Zwracana kwota przekazywana jest Klientowi przez Berlitz Poland lub za pośrednictwem współpracującego z nim podmiotu obsługującego płatności. Berlitz Poland może powstrzymać się ze zwrotem ceny odpowiadającej wartości wydanych Klientowi materiałów szkoleniowych, do czasu zwrotnego doręczenia przez Klienta wydanych mu materiałów.

8.4. Zwracane przez Klienta materiały szkoleniowe powinny zostać zwrócone bezpośrednio lub odesłane przez Klienta na adres: Berlitz Poland Sp. z o.o., 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69, w opakowaniu zapewniającym brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient ponosi koszt opakowania i odesłania materiałów. Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracane materiały będą nosić widoczne oznaki ich użytkowania. W takim przypadku Klient może odebrać przesyłkę osobiście pod wskazanym wyżej adresem Berlitz Poland; na żądanie Klienta zgłoszone drogą elektroniczną, Berlitz Poland odsyła materiały na jego koszt na wskazany przezeń adres.

§ 9. Wypowiedzenie umowy

9.1. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy o świadczenie usług, podlegającej niniejszym OW, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Berlitz Poland dokona zwrotu odpowiedniej części uiszczonego przezeń uprzednio wynagrodzenia, po potrąceniu części wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom oraz wydatków poniesionych w celu realizacji Umowy, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu - kwoty odpowiadającej szkodzie poniesionej przez Berlitz Poland wskutek wypowiedzenia Umowy. Postanowienia § 8.3 stosuje się odpowiednio.

9.2. W przypadku Klientów Biznesowych, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług, podlegającej niniejszym OW, możliwe jest wyłącznie z ważnych powodów dotyczących Klienta (długotrwała choroba Klienta, śmierć małżonka lub zstępnego).

§ 10. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorami danych osobowych podanych przez Klienta w Formularzu zamówienia jest Berlitz Poland.

10.2. Podanie danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy. Dane zbierane przy zamawianiu usług oferowanych przez Berlitz Poland przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Berlitz Poland, w szczególności marketingu świadczonych usług.

10.3. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę wszystkich transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu „Płatności.pl", która administruje danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.platnosci.pl.

10.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 11. Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OW, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.).

11.2. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu niniejszych OW w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, w domenie www.berlitz.pl.

11.3. Zmiany niniejszych OW wprowadzane jednostronnie przez Berlitz Poland w czasie trwania Umowy będą wiązały Klienta, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona (w tym poprzez przesłanie na adres e-mail udostępniony przez Klienta), a Klient nie wypowie Umowy w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Klientowi. W wypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym trybie, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony wskazują, iż opublikowanie przez Berlitz Poland nowych lub zmienionych OW nie powoduje zmiany warunków Umowy, o ile nowe lub zmienione warunki nie zostaną doręczone Klientowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

11.4. OW obowiązują do dnia 24 grudzień 2014

Ogólne warunki dokonywania transakcji internetowych od dnia 25.12.2014

§ 1. Przedmiot OW.

1.1. Niniejsze Ogólne warunki dokonywania transakcji internetowych na www.berlitz.pl (OW) mają zastosowanie do wszelkich umów (Umowy) zawieranych poprzez serwis transakcyjny prowadzony pod adresem www.berlitz.pl (Sklep internetowy) ze spółką działająca pod firmą Berlitz Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69 (00-838 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000119749, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.171.350 PLN, NIP 526-021-52-66 (Berlitz Poland), przez osoby fizyczne zawierające Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci Biznesowi), zwane dalej łącznie Klientami.

 • 1.2 Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika:

 

 • a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki internetowej:

 

 • - Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0,

 

 • - Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0,

 

 • - Google Chrome,

 

 • - Opera,

 

 • - Safari

 

z włączoną obsługą plików cookies

 • b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

1.3. Sklep internetowy umożliwia zawarcie umów dotyczących korzystania z następujących usług (Produkty):

(a) kursy językowe,

(b) testy językowe,

(c) kursy językowe on-line.

§ 2. Tryb zawarcia umowy.

2.1. Zawarcie umowy o korzystanie z Produktu składa się z następujących kroków:

(a) wybór przez Klienta Produktu,

(b) wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia, określającego w szczególności specyfikację i cenę zamawianego Produktu oraz dane Klienta niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (Zamówienie),

(c) akceptacja przez Klienta niniejszych OW,

(d) potwierdzenie przez Klienta prawidłowości wprowadzonych danych i akceptacja formularza Zamówienia (poprzez kliknięcie klawisza „kup teraz")

(e) dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem instytucji finansowej wskazanej przez Berlitz Poland.

(f) złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Berlitz Poland.

(g) potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.

(h) jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Berlitz Poland, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Berlitz Poland poinformuje o tym Klienta.

(i) w przypadku nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, Berlitz Poland niezwłocznie zwróci wszelkie dokonane płatności związane z Zamówieniem Produktu dokonane przez Klienta.

(j) umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Berlitz Poland informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

(k) przedstawiciel Berlitz Poland skontaktuje się Klientem w ciągu 72 godzin po zawarciu Umowy, w celu ustalenia szczegółów realizacji Umowy

2.2. Ceny produktów uwidocznione na stronach Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki (w tym VAT, o ile jest należny). Wiążąca dla Klienta jest cena wskazana w Zamówieniu. Berlitz Poland uprawniony jest do zmiany cen Produktów. Zmiany cen Produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio Klienta Zamówieniu.

§ 3. Kursy językowe.

3.1. Kursy językowe realizowane mogą być realizowane jako:

(a) Kursy indywidualne, w tym następujące programy pakietowe:

(i) Pakiet Total Immersion®,

(ii) Pakiet Gold,

(iii) Pakiet Silver,

(iv) Pakiet Classic.

(b) Kursy grupowe.

3.2. W ramach kursu językowego, Berlitz Poland zapewnia Klientowi możliwość udziału w szkoleniu prowadzonym przez wykwalifikowanego lektora i korzystania z sali dydaktycznej mieszczących się w placówce Berlitz.

3.3. Berlitz Poland umożliwia Klientowi nabycie materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla każdego kursu językowego. Materiały edukacyjne płatne są odrębnie, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści Zamówienia.

3.4. Lekcje w ramach kursów odbywają się w salach dydaktycznych mieszczących się w placówce Berlitz, wybranej przez Klienta przy zawarciu Umowy.

3.5. Czas trwania lekcji udzielanych w ramach kursów językowych wynosi 40 minut. Poszczególne lekcje oddzielone są 5-minutową przerwą.

3.6. W przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem kursu, wniesiona przez klienta opłata zostanie zwrócona w całości; opłata za materiały zostanie zwrócona pod warunkiem dostarczenia ich do szkoły w stanie nienaruszonym.

§ 4. Kursy indywidualne.

4.1. Uczestnik układa swój indywidualny plan nauki z pracownikiem recepcji szkoły. Planowanie zajęć odbywa się przy uwzględnieniu możliwości szkoły, w szczególności w zakresie obsługi nauczycielskiej.

4.2. Klient uprawniony jest do odwołania zaplanowanej lekcji, z zachowaniem prawa do umówienia innego terminu odbycia lekcji, z zachowaniem następujących terminów:

(a) w przypadku lekcji odbywających się od wtorku do soboty - odwołanie nastąpić musi najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego lekcję,

(b) w przypadku lekcji odbywających się w poniedziałek - odwołanie nastąpić musi do godz. 14:00 w piątek poprzedniego tygodnia.

4.3. Odwołanie następuje poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia w formie emaila lub poprzez telefoniczne zgłoszenie do pracownika recepcji szkoły. Przyjęcie zgłoszenia przesłanego w formie emaila musi zostać potwierdzone emailem zwrotnym od pracownika recepcji szkoły.

4.4. Programy pakietowe podlegają niniejszym warunkom, o ile w warunkach dodatkowych do pakietów nie postanowiono inaczej.

§ 5. Programy pakietowe.

5.1. Programy pakietowe (Total Immersion®, Pakiet Gold, Silver, Classic) podlegają dodatkowym warunkom opisanym w niniejszym paragrafie.

5.2. Lekcje w ramach Pakietów realizowane są według ustalonego harmonogramu zajęć. Harmonogram zajęć (w tym również przekładanie zajęć) Klient ustala z personelem administracyjnym szkoły, z wyłączeniem nauczycieli.

5.3. Pakiet Total Immersion®

5.4. Pakiet Total Immersion® to program składający się z 60 indywidualnych lekcji językowych, odbywanych przez 5 dni następujących po sobie od poniedziałku do piątku (po 12 lekcji dziennie) w godzinach od 8:00 - 17:00, według określonego harmonogramu;

5.5. W ramach każdego dnia, poza regularnymi lekcjami realizowana jest tzw. „lekcja cicha" bez instruktora oraz tzw. "lekcja podwójna" z dwoma instruktorami; o godzinie 12:30-14:00 Klient odbywa lekcję „lunch" z instruktorem;

5.6. Osiągnięcie złożonego efektu edukacyjnego w ramach programu Total Immersion® wymaga realizacji kursu w opisanym wyżej trybie ciągu 5 dni, bez możliwości przekładania lekcji;

5.7. Total Immersion ® Promocja - to wyjątkowa oferta promocyjna oferowana wyłącznie w określonych dniach roku, gdzie opłata za całość programu obejmującego 5 dni nauki będzie podlegać żniżce.

5.8. Pakiet Gold

5.9. Pakiet Gold składa się z 40 lekcji indywidualnych, które mogą zostać zrealizowane w ciągu 4 tygodni;

5.10. Przekładanie lekcji dopuszczalne jest według procedury wskazanej w pkt 4.2, przy czym nowy termin przełożonych lekcji musi mieścić się w ramach 4 tygodni kursu.

5.11. Pakiet Silver

5.12. Pakiet Silver składa się z 50 lekcji indywidualnych, które mogą zostać zrealizowane w ciągu 8 tygodni;

5.13. Przekładanie lekcji dopuszczalne jest według procedury wskazanej w pkt 4.2, przy czym nowy termin przełożonych lekcji musi mieścić się w ramach 8 tygodni kursu.

5.14. Pakiet Classic

5.15. Pakiet Classic składa się z 60 lekcji indywidualnych, które mogą zostać zrealizowane w ciągu 6 miesięcy;

5.16. Przekładanie lekcji dopuszczalne jest według procedury wskazanej w pkt 4.2, przy czym nowy termin przełożonych lekcji musi mieścić się w ramach 6 miesięcy kursu.

§ 6. Kursy grupowe.

6.1. Pobieranie lekcji w szkole innej niż ta, która została wybrana w momencie zapłaty, nie jest możliwe.

6.2. Berlitz Poland gwarantuje, że liczba uczestników grupy nie będzie większa, niż wskazana w Umowie. W przypadku nie utworzenia się grupy, Berlitz Poland zwróci opłatę za kurs w całości.

6.3. Berlitz Poland ma prawo rozwiązać grupę, w której liczba uczestników w trakcie trwania kursu spadnie poniżej minimum określonego w Umowie. Berlitz dołoży wszelkich starań, aby za lekcje nie wykorzystane zaproponować lekcje zastępcze lub alternatywny program zajęć. W przypadku jeśli uczestnikowi nie odpowiadają nowo zaproponowane warunki, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi zwrócona zostanie odpowiednia część opłaty za lekcje, które nie będą zrealizowane.

6.4. W przypadku, w którym liczba uczestników grupy będzie mniejsza niż minimum określone w Umowie, Berlitz Poland ma prawo zaproponować program zastępczy bez dodatkowych kosztów według następujących zasad.

(a) Za 60 lekcji grupowych w grupie 3 osobowej:

(i) przy 2 osobach: 40 lekcji grupowych,

(ii) przy 1 osobie: kurs przełożony lub 20 lekcji indywidualnych.

(b) Za 60 lekcji grupowych w grupie od 4 do 6 osób:

(i) przy 3 osobach: 40 lekcji grupowych,

(ii) przy 2 osobach: 26 lekcji grupowych,

(iii) przy 1 osobie: kurs przełożony lub 14 lekcji indywidualnych.

(c) Za 60 lekcji grupowych przy 7 do 12 osobach,

(i) przy 6 osobach: 42 lekcji grupowych,

(ii) przy 5 osobach:36 lekcji grupowych,

(iii) przy 4 osobach: 28 lekcji grupowych,

(iv) przy 3 osobach: 22 lekcje grupowe,

(v) przy 1-2 osobach: kurs przełożony.

6.5. Po rozpoczęciu kursu, wypowiedzenie umowy przez Klienta wymaga zachowania 4-tygodniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem trybu wskazanego w § 9.

§ 7. Kursy językowe on-line.

7.1. Produkt w postaci kursów językowych Berlitz Online ma postać licencji na korzystanie z programu do nauki języka, dostępnego za pośrednictwem sieci Internet.

7.2. Berlitz Poland dostarczy na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu kod startowy, pozwalający na wygenerowanie loginu i hasła dostępowego.

7.3. Licencja na korzystanie z kursu językowego on-line jest niewyłączna i nieprzenoszalna. Licencja udzielona zostaje na okres 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia (tj. wygenerowania loginu i hasła dostępowego, umożliwiających korzystanie z programu). Klient zobowiązany jest do nie udostępniania hasła i loginu osobom trzecim.

7.4. Szczegółowe warunki techniczne konieczne, jakie musi spełniać komputer i łącze internetowe Klienta do korzystania z kursu, są następujące:

System operacyjny:

 • Windows 2000 (SP2), XP, VISTAlub Windows 7 (dla PC);lub Mac Os X 0.4 lub nowsza wersja (dla Mac)

 

Przeglądarki internetowe:

 • Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Safari 3.1.2 (lub nowsza wersja)

 

 • Plug-in Adobe Flash Player 9 (lub nowsza wersja)

 

 • Karta dźwiękowa

 

Akcesoria:

 • słuchawki i mikrofon

 

System operacyjny dla urządzeń mobilnych:

 • IPhone OS 4.0, Windows Mobile 6, Android 1.5, Symbian OS s60, BlackBerry OS6 (lub nowsza wersja)

 

Przegladarki internetowe dla urządzeń mobilnych:

 • Internet Explorer 6.0, Safari mobile, Opera mini 4.2 et mobile, Nokia s60 (lub nowsza wersja)

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1 Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) [dalej: Ustawa o Prawach Konsumenta], Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, chyba, że konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia.

8.2 Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Berlitz Poland wymaga od konsumenta za pośrednictwem Sklepu internetowego złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie), w przypadku wykonywania przez Konsumenta przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy ponosi on koszty korzystania z produktu za czas do odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

8.3 Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta - Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Berlitz Poland wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Berlitz Poland utraci prawo odstąpienia od umowy.

Ponadto, prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi, w przypadku umów o dostarczanie mu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Berlitz Poland o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.4 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

8.5 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Berlitz Poland o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych warunków dokonywania transakcji internetowych. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

8.6 Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części

8.7 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.8 Berlitz Poland zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: a.lech@berlitz.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Berlitz Poland Sp. z o.o., Sklep internetowy, ul. Prostan69, 00-838 Warszawa z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy". Sklep internetowy za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.9 W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

8.10 Berlitz Poland niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz towaru lub dowodu jego odesłania, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem pkt 8.1 i 8.2. Klient będący Konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.11 Berlitz Poland dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.12 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt.

§ 9. Wypowiedzenie umowy

9.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług, podlegającej niniejszym OW, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, Berlitz Poland dokona zwrotu odpowiedniej części uiszczonego przezeń uprzednio wynagrodzenia, po potrąceniu części wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowym czynnościom oraz wydatków poniesionych w celu realizacji Umowy, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu - kwoty odpowiadającej szkodzie poniesionej przez Berlitz Poland wskutek wypowiedzenia Umowy.

9.2. W przypadku Klientów Biznesowych, wypowiedzenie umowy o świadczenie usług, podlegającej niniejszym OW, możliwe jest wyłącznie z ważnych powodów dotyczących Klienta (długotrwała choroba Klienta, śmierć małżonka lub zstępnego).

§ 10. Reklamacje

10.1 Reklamacja składana przez Klienta serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

 

 • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

 

 • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

 

10.2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną (a.lech@berlitz.pl) lub tradycyjną na adres - Berlitz Poland Sp. z o.o., Sklep internetowy, ul. Prosta 69. 00-838 Warszawa

10.3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Berlitz Poland otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

10.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

§ 11. Ochrona danych osobowych

11.1. Administratorami danych osobowych podanych przez Klienta w Formularzu zamówienia jest Berlitz Poland.

11.2. Podanie danych wskazanych w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy. Dane zbierane przy zamawianiu usług oferowanych przez Berlitz Poland przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Berlitz Poland, w szczególności marketingu świadczonych usług.

11.3. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę wszystkich transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu „Płatności.pl", która administruje danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.platnosci.pl.

11.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1 Berlitz Poland zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie OW w ciągu 21 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zmiana OW nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów OW.

12.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OW, stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204)

12.3 W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OW z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu OW.

12.4 Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do tekstu niniejszych OW w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, w domenie www.berlitz.pl.

12.5 Spory wynikające z niniejszych OW powstałe pomiędzy klientem będącym konsumentem, a Berlitz Poland mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce, a także przez właściwy sąd powszechny.

12.6 OW obowiązują od dnia 25.12.2014r.

Załącznik nr 1 do OW. Wzór przykładowego oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Pobierz załącznik

Website tracking and cookies

Google Analytics

This website uses Google Analytics Universal Analytics, a web analysis service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called "Cookies", text files, which are stored on your computer and make it possible to analyse use of the website through your computer. The information produced by the cookie concerning your use of this website (including your IP address) is transmitted to Google servers in the United States and stored there. Google uses this information to evaluate your use of the website, to compile reports concerning the website activities for the website operators, and to render additional services linked with the use of the website and the Internet. However, we would like to point out that this website uses Google Analytics with the extension "anonymizeIp()". This causes all IP addresses to be stored in abbreviated form which thus rules out direct personal reference in connection with the stored data. Google transfers this information to third parties as applicable, insofar as this is required by law or third parties are to process this data for Google. You can prevent storage of data by setting your browser software so that cookies cannot be installed; however we draw your attention to the fact that in this case you might not be able to use all the functions of this website. 
You can also prevent collection of data by installing the deactivation add-on for browsers of Google Analytics at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

The type of information that we request depends on how you use the Berlitz web pages.

 • When submitting a form, we require your last name, first name and your email address in order to respond to your inquiry. All the information that you provide is stored on our server.
 • We also store information about your use of the Berlitz web pages for analysis purposes, so that we can optimize the service on our web pages for you.

How do we use your information?

We use your information as follows:

 • To respond to your inquiries
 • To optimize our web pages
 • To be able to forward emails about programs and campaigns to our customers  

Is your information secure?

Berlitz guarantees that the information is secure. Berlitz uses the appropriate technical, electronic and organizational procedures to prevent any unauthorized access to the Berlitz web pages. If you use a browser that supports data encryption or use our online forms, your personal information is protected. To guarantee that your information is secure during transfer, we use Secure Sockets Layer (SSL) software to transfer your information in an encrypted format.

How do we protect children's privacy?

Berlitz does not sell any products or services to children. Berlitz sells products and services for children to parents. If you are under the age of 18, you may only acquire our products and services with the permission of a parent or guardian.

Contact

* Mandatory fields: please complete

Berlitz Center